Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

TRILAB Safety s.r.o

Vážení,

tímto dokumentem bychom Vám rádi poskytli informace o zpracování osobních údajů ve společnosti TRILAB Safety s.r.o v souladu s čl. 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Tyto Informace o zpracovávání osobních údajů (dále jen „Informace“) budeme v případě potřeby aktualizovat. Aktuální verze Informací bude vždy dostupná na našich webových stránkách www.masq.cz a na store.masq.cz

Pokud navštívíte naše webové stránky nebo využíváte náš eshop, potvrzujete, že jste se seznámili s těmito Informacemi.

ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ

Jako správce osobních údajů neseme odpovědnost za to, že veškeré naše činnosti zpracování jsou v souladu s právními požadavky.

Zákonné zpracování osobních údajů je pro nás důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí. Proto bychom Vás chtěli ujistit, že dodržujeme zejména následující zásady:

 • zákonnost, korektnost, transparentnost – osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem;
 • účelové omezení – osobní údaje zpracováváme pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nezpracováváme je způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
 • minimalizace údajů – zpracováváme pouze relevantní osobní údaje v rozsahu nezbytném ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány;
 • přesnost – zpracováváme přesné a aktuální osobní údaje; přijímáme veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;
 • omezení uložení – osobní údaje zpracováváme po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
 • integrita a důvěrnost – osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

TRILAB Safety s.r.o, IČO 03021904, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 83347.

S případnými otázkami o ochraně osobních údajů v naší společnosti se můžete rovněž kdykoliv obracet na tyto kontaktní údaje:

Telefonní kontakt: +420 732 565 456

E-mailový kontakt: info@trilab.cz    nebo info@masq.cz

Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť nejsme povinnou osobou dle čl. 37 GDPR. 

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, ani mezinárodním organizacím ve smyslu čl. 44 a násl. GDPR.

DOZOROVÝ ÚŘAD

Dozorovým úřadem je nezávislý orgán veřejné moci příslušný k ochraně osobních údajů v daném státě. Dozorovým úřadem v místě sídla TRILAB Safety s.r.o je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 125.

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ O VÁS ZPRACOVÁVÁME, A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Jako náš klient máte možnost zvolit, jaké informace s námi chcete sdílet. Osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro naplnění níže uvedených účelů:

Účel zpracování (právní základ pro zpracování)Zpracovávané osobní údaje
Za účelem plnění smlouvy, je-li mezi námi uzavřena, a vytvoření uživatelského účtu, zpracováváme následující osobní údaje:jméno, příjmení, IČO/DIČ v případě fyzické podnikající osoby, adresa bydliště/místa podnikání, e-mail, telefon  
Za účelem plnění právních povinností, zejména vedení účetnictví, vystavování a evidence daňových dokladů, zpracováváme následující osobní údaje:jméno, příjmení, IČO/DIČ, adresa bydliště/místa podnikán  
Z důvodu oprávněného zájmu zpracováváme následující osobní údaje:  z důvodu zasílání obchodních sdělení: e-mail, telefon Dále zpracováváme údaje, které získáme od návštěvníků naší webové stránky, zejména z důvodu analýzy návštěvnosti a zajištění bezpečnosti: IP adresa, příp. jiné online identifikátory.

V případě, že máme v úmyslu zpracovávat jiný osobní údaj, než je uvedený výše, případně pro jiné účely, můžeme tak činit pouze na základě platně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů nám udělíte na samostatné listině.

Pokud jste mladší 15 let a chcete nám sdělit své osobní údaje, abychom je za nějakým účelem, zpracovávali, požádejte prosím Vašeho zákonného zástupce o udělení souhlasu, a to ještě předtím, než nám je poskytnete. Bez takového schválení nejste oprávněni nám Vaše osobní údaje poskytnout.

Nezpracováváme žádné osobní údaje, které lze zařadit mezi zvláštní kategorii (tzv. citlivé údaje) ve smyslu čl. 9 GDPR. Zároveň nezpracováváme osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů ve smyslu čl. 10 GDPR.

DOBA ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 5 let od ukončení smluvního vztahu.

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů, zpracováváme po dobu stanovenou těmito právními předpisy.

V případě potřeby použití osobních údajů pro ochranu našich oprávněných zájmu, pak tyto osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytnou k uplatnění těchto práv.

Je-li osobní údaj zpracováván na základě souhlasu, provádíme zpracování pouze po dobu, na kterou je souhlas udělen.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů předáváme orgánům státní správy či jiným příslušným úřadům pouze v případech, kdy nám tak ukládá zákon.

Využíváme následující zpracovatele osobních údajů:

Oblast spolupráceIdentifikace zpracovatele
CRM systémRAYNET s.r.o., IČ: 26843820, se sídlem Francouzská 6167/5, Poruba, 708 00 Ostrava
Služba GSuite a GDriveGoogle Ireland Limited, registrační číslo: 368047, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
Služba asana.com (plánování práce, úkolů, cílů, projektů apod.)Asana, Inc., se sídlem 1550 Bryant Street, Suite 200, San Francisco, CA 94103 (společnost usazená ve Spojených státech amerických, která se zavázala k dodržování zásad programu „Privacy Shield“, zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, a to na základě Rozhodnutí Komise 2016/1250 ze dne 12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí)

Zpracování osobních údajů pro nás mohou provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít osobní údaje k jiným účelům.

AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

Automatizovaným individuálním rozhodováním vč. profilosvání se obecně rozumí jakákoliv forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu, která spočívá mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, osobních preferencí, ekonomické situace, zdravotního stavu, zájmů, chování, spolehlivosti, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY

Zpracováváme osobní údaje mimo jiné též pro účely našich vnitřních a oprávněných potřeb. V souvislosti s tím Vás informujeme, že takové zpracování se děje především pro:

 • ochranu našich práv a právem chráněných zájmů, oprávněných příjemců nebo jiných příslušných osob, např. pro vymáhání pohledávek;
 • přímý elektronický marketing – zasílání obchodních sdělení;
 • bezpečnost, analýza návštěvnosti webových stránek.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte následující práva. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního e-mailu.

Na výkon těchto práv se v některých případech vztahují určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích.

Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce. V odůvodněných případech můžeme tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce.

 • Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR): Máte právo získat od TRILAB Safety s.r.o potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Jsou-li Vaše osobní údaje ze strany TRILAB Safety s.r.o zpracovávány, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 GDPR. Zároveň máte právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie Vám TRILAB Safety s.r.o může účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady.
 • Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR): Máte právo na to, aby TRILAB Safety s.r.o bez zbytečného odkladu opravil Vaše nepřesné osobní údaje, příp. doplnil neúplné osobní údaje.
 • Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR): Máte právo na to, aby TRILAB Safety s.r.o bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje v případech stanovených v čl. 17 GDPR. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených v GDPR.
 • Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR): Máte právo na to, aby TriLAB Safety s.r.o omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů: a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby TRILAB Safety s.r.o mohl přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; c) TRILAB Safety s.r.o již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) vznesl jste námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody TriLAB Safety s.r.o převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
 • Právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování (čl. 19 GDPR) TRILAB Safety s.r.o je povinen oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud o to požádáte, TriLAB Safety s.r.o Vás informuje o těchto příjemcích.
 • Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR): Bude-li to technicky proveditelné, máte právo získat Vaše osobní údaje a předat tyto údaje jinému správci.
 • Právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů (čl. 33 GDPR): Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámí Vám TriLAB Safety s.r.o toto porušení bez zbytečného odkladu.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Pokud se domníváte, že TRILAB Safety s.r.o nezpracovává Vaše osobní údaje zákonným způsobem, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny výše.

Budeme moc rádi, pokud se nejprve obrátíte na nás. Provedeme vše, co je v našich silách, abychom napravili závadný stav a Vaše osobní údaje zpracovávali zákonných způsobem.

 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: V případě, že TRILAB Safety s.r.o zpracovává některý z osobních údajů na základě souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na kontaktní e-mailovou adresu. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů v případech, kdy není vyžadován souhlas.

Další informace o Vašich právech lze nalézt na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

MLČENLIVOST

Dovolujeme si Vás ujistit, že zpracovatelé osobních údajů, se kterými spolupracujeme, a naši zaměstnanci, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ, INFORMACE O PŘÍMÉM MARKETINGU

Při rozesílce obchodních sdělení postupujeme v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Zasílání obchodních sdělení můžete zrušit použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 odst. 1 GDPR): Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které TRILAB Safety s.r.o zpracovává z důvodu oprávněného zájmu. TRILAB Safety s.r.o. v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu (čl. 21 odst. 2 GDPR): Pokud TRILAB Safety s.r.o zpracovává Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování. TRILAB Safety s.r.o v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává.